In de financiële verordening is bepaald dat het college en de raad door middel van ten minste één tussentijdse rapportage geïnformeerd wordt over de realisatie van de lopende begroting. Over de frequentie van de overige informatievoorziening wordt in de toelichting op artikel 5 van de financiële verordening aangegeven dat dit in overleg met de auditcommissie vorm zal worden gegeven. We hebben afgesproken dat u twee tussentijdse rapportages krijgt aangeboden, waarvan de 1e rapportage wordt gekoppeld aan de cyclus van de kadernota 2018. Zo kunnen structurele consequenties vanuit het lopende begrotingsjaar worden meegenomen in de kadernota. De cijfers van deze rapportage hebben betrekking op het 1e kwartaal 2017.

In de programma's wordt gerapporteerd over afwijkingen in de uitvoering van het beleid en over financiële afwijkingen. Daarbij wordt aangegeven of de uitvoering (realisatie) en financiën (budget) conform planning verlopen (groen), positief afwijken (geel)  of negatief afwijken (rood).  De te rapporteren financiële afwijkingen zijn gelijk of hoger dan € 25.000 ten opzichte van de begroting 2017.

Onder de kop Financiën bevindt zich:

In de bijlage treft u een overzicht aan van de verstrekkingen in het sociaal domein.