Speerpunten

RealisatieBudget
4.2 Versterken identiteit
4.2.1 Stimuleren behoud monumentenvolgens planningpositieve afwijking
Aanpassing begroting nav werkprogramma ODRA - € 53.700 voordeel
Jaarlijks wordt een werkprogramma ODRA opgesteld. Het huidige werkprogramma wijkt wat betreft de specificatie naar verschillende taken af van de oorspronkelijk input: er zijn verschuivingen binnen werkprogramma’s waardoor de uur besteding aan sommige taken groter en voor sommige taken kleiner is. Tot en met 2016 is de Lingewaard begroting was de begroting nog gebaseerd op de in 2013 ingebrachte formatie per programma. Vanaf 2017 is de begroting gebaseerd op het werkprogramma. voor het betreffende jaar. Zie 6.1.1. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma, per saldo leidt dit tot een voordeel.

Romeinse archeologie Loovelden - Budget neutraal
Op 28-2-2017 is door het college besloten de Romeinse archeologie in Loovelden op 5 manieren te presenteren. De kosten worden als volgt gedekt: € 31.130 uit de grondexploitatie Loovelden en €14.000 uit de bestemmingsreserve Kunst.
4.2.2 Stimuleren betrokkenheid inwoners bij behoud cultureel erfgoedvolgens planningvolgens planning
4.2.3 Versterken landschappelijke structurennegatieve afwijking
Het opstellen van het landschapsontwikkelingsplan loopt vertraging op door anderen prioritering. Een nieuw LOP wordt in 2018 opgeleverd.
4.3 Verbeteren centrumvoorzieningen
4.3.1 Versterken detailhandelstructuurvolgens planningvolgens planning
4.3.2 Faciliteren basiswinkelvoorzieningenvolgens planningvolgens planning
4.3.3 Aantrekkelijker maken centrumgebiedenvolgens planningpositieve afwijking
Straatmarkten € 11.600 nadeel
Zowel de nutskosten als de algemene kosten worden structureel overschreden met € 11.600. Dit heeft te maken met diverse kleine reparaties en doordat meer standplaatsen worden ingenomen wordt meer elektriciteit verbruikt.

Straatmarkten € 16.100 voordeel
Het budget toezicht wordt niet meer aangesproken omdat de privatisering is komen te vervallen, dit leidt tot een meevaller van €16.100.

Kinkelvisie: Als het college op basis van uitspraken van de raad deel aspecten van de Kinkelvisie wil uitwerken, moet daar budget voor worden vrij gemaakt. Dit budget ontbreekt nu. (er is in de Kadernota budget aangevraagd)

Versterking winkelcentra: voor uitbreiding van de personele capaciteit t.b.v. de versterking van de winkelcentra is budget.