Speerpunten

RealisatieBudget
1.1 Mogelijkheden deelname en ontmoeting
1.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegenvolgens planningvolgens planning
1.1.2 Stimulering kennismaking en deelname aan kunst en cultuurvolgens planningvolgens planning
1.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningenvolgens planningvolgens planning
1.2 Stimuleren zelfredzaamheid
1.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan levenvolgens planningvolgens planning
1.2.2 Signaleren problemen van kwetsbare inwoners en ondersteuning biedenvolgens planningvolgens planning
1.2.3 Verstrekken uitkeringenvolgens planningvolgens planning
Stijging aantal uitkeringen door instroom status houders neemt zoals verwacht toe.
In de eerste 2 maanden valt deze toename op: 15 uitkeringen toegekend aan statushouders.
In 2017 moet op basis van de taakstelling in het eerste half jaar 35 statushouders gehuisvest worden, waardoor stijging van uitkeringslasten reëel is.
Zie verder toelichting bij 1.3.1.beinvloedingsmogelijkheden stijging van kosten uitkeringsbestand te beperken.
1.2.4 Verstrekken voorzieningen Wmovolgens planningnegatieve afwijking
Doelgroepenvervoer - Budget neutraal
De BVO voert het doelgroepenvervoer uit voor onder andere de gemeente Lingewaard. Vanaf september 2016 gaat het dan vooral om de Wmo-klanten die voorheen met de Stadsregiotaxi reisden. In de begroting voor 2017 van de BVO is gewerkt op basis van aannames en verwachtin-gen. Onlangs heeft de BVO de begroting voor 2018 in concept opgesteld. De begroting voor 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers over de periode september tot en met december 2016. De afspraak in de BVO is dat de afrekening naar de deelnemende gemeenten gebaseerd is op het daadwerkelijke gebruik. Dit daadwerkelijk gebruik leidt tot extra kosten voor Lingewaard in 2017. Ten eerste blijkt er over de periode van september tot en met december 2016 een extra factuur van bijna € 65.000 te verwachten. Die komt ten laste van 2017 omdat inmiddels het boekjaar 2016 is afgesloten. In 2016 is de BVO betaald met voorschotten. Nu blijken die voor een bedrag van €65.000 te laag geweest te zijn. Op de tweede plaats blijkt dat de begroting van 2017 van de BVO waarschijnlijk bijgesteld moet worden, omdat de gerealiseerde cijfers voor dit vervoer nu een ander beeld geven. De verwachting is dat dit voor Lingewaard een extra uitgave van € 160.000 voor 2017 betekent. Op dit moment vinden er besprekingen plaats in de regio om na te gaan of de verdeel-sleutel aangepast kan worden. De totale overschrijding van € 225.000 wordt gedekt uit het budget PGB WMO begeleiding.

De bijstelling van het budget in deze rapportage is gebaseerd op ambtelijke informatie. Het Algemeen Bestuur van de BVO moet nog een besluit nemen over jaarrekening 2016 en begroting 2018. Gelet op de verwachte kostenstijging hebben wij ervoor gekozen dit nu al te melden. Mochten naar aanleiding van besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de BVO de cijfers nog wijzigen, dan zullen wij dat zo mogelijk nog de 2e tussentijdse rapportage en de Begroting 2018 verwerken.

Innovatie Sociaal Domein - Budget neutraal
In de jaarrekening 2016 is het overschot van het budget innovatie in de reserve sociaal domein gestort. Inmiddels zijn er in 2017 innovatieve projecten gestart als vervolg op de innovaties in 2016, zijnde School’s cool en Ouderen in balans. In totaal € 50.000. Deze zijn in eerste instantie gedekt door het budget innovatie 2017. Om de innovatiemiddelen goed op peil te houden stellen we voor om deze € 25.000 (50% WMO en 50% Jeugd) te onttrekken uit de reserve sociaal domein en toe te voegen aan het budget innovatie 2017.
1.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag
1.3.1 Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie)volgens planningnegatieve afwijking
Uitkeringsbestand - Budget neutraal
Om de stijging van uitkeringslasten tegen te gaan, richten we ons in 2017 nadrukkelijk op de uitstroombevordering van het totale uitkeringsbestand.
De financiering hiervan in 2017 bekostigen wij vanuit de reserve re-integratie voorzieningen. (€77.000).
1.3.2 Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekendenvolgens planningnegatieve afwijking
Begroting Presikhaaf - € 50.000 nadeel
We verwachten in Lingewaard voor Presikhaaf Bedrijven vooralsnog een extra tekort van € 345.000 in 2017 (behandeld in de raad van 15 december 2016). Voorgesteld wordt het tekort te dekken uit de Algemene reserve.
Bovendien moet in 2017 een alternatief tot stand komen voor de huidige Sociale Werkvoorziening en dat gaat naar verwachting allerlei transitiekosten met zich meebrengen (naast de frictiekosten die waarschijnlijk in of vanaf 2018 gaan ontstaan). Indicatief gaan wij hiervoor uit van € 50.000.
1.4 Kansen om eigen talenten te ontwikkelen
1.4.1 Passende voorzieningen voor de jeugdvolgens planningnegatieve afwijking
Veilig Thuis - Budget neutraal
Recent zijn besluiten genomen over de begroting van Veilig Thuis. De kostenverdeling is vooralsnog gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Voor Lingewaard betekent dit een extra kostenpost van € 145.000. De bekostigingsstructuur wordt onderwerp van nieuwe discussie; de raad wordt uiteraard over de uitkomsten geïnformeerd. Dekking voor 2017 wordt eenmalig gevonden binnen de reserve sociaal domein.
1.4.2 Bieden van opleiding en educatievolgens planningnegatieve afwijking
Onderwijs achterstandsbeleid - Budget neutraal
De kosten voor de verhoging voor het taalniveau naar 3F voor pedagogisch medewerkers in de VVE zullen naar verwachting hoger uitkomen dan de aanvullende uitkeringen.
Het Rijk wil de kwaliteit en taalvaardigheid van de pedagogisch medewerkers in het hele land verbeteren. Zij willen dat pedagogisch medewerkers die voor-en vroegschoolse educatie (vve) geven, beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden en voor schriftelijke vaardigheden 2F. De pedagogisch medewerkers in de G37 en G86 zijn inmiddels in het kader van de bestuurafspraken al getoetst en indien nodig geschoold om dit niveau te bereiken.
Nu zijn de medewerkers in de overige VVE-gemeenten aan de beurt om te worden getoetst en geschoold. Hiervoor is jaarlijks 4,7 miljoen euro beschikbaar. Lingewaard ontvangt in 2017 en 2018 jaarlijks € 10.033 als specifieke uitkering. Omdat bijna alle kinderdagverblijven ook locaties zijn waar VVE wordt aangeboden, gaat het om een grote groep medewerkers en is deze uitkering onvoldoende. Het nadeel van € 24.000 kan worden gedekt uit het budget peuteropvang/VVE 2017.

Innovatie Sociaal Domein (zie ook 1.2.4) - Budget neutraal
In de jaarrekening 2016 is het overschot van het budget innovatie in de reserve sociaal domein gestort. Inmiddels zijn er in 2017 innovatieve projecten gestart als vervolg op de innovaties in 2016, zijnde School’s cool en Ouderen in balans. In totaal € 50.000. Deze zijn in eerste instantie gedekt door het budget innovatie 2017. Om de innovatiemiddelen goed op peil te houden stellen we voor om deze € 25.000 (50% WMO en 50% Jeugd) te onttrekken uit de reserve sociaal domein en toe te voegen aan het budget innovatie 2017.