Financiële positie

Het saldo van de 1e tussentijdse rapportage 2017 vertoont een voordelige saldo van € 205.100.
De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2017 tot een voordelig resultaat leiden, hebben betrekking op:

  • Decembercirculaire 2016 € 428.000 voordeel
  • Bijdrage VGGM € 177.000 voordeel
  • CAO aanpassing € 290.000 nadeel
  • Sanering gemeentewerf Huissen en Gendt € 106.000 nadeel

De mutaties per programma zijn als volgt.

Progr. Nr

Programma

Wijziging

1

Deelname aan de samenleving

N

-276.000

3

Bedrijvigheid

N

-82.000

4

Stad, dorp en landschap

V

58.200

5

Wonen

V

340.700

6

Klimaat en duurzaamheid

N

-84.600

7

Beheer en onderhoud

N

-300

8

Inwoner en bestuur

N

-74.600

9

Financiën

V

323.700

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Saldo begroting 2017

V

203.100

Gevolgen septembercirculaire 2016

V

470.000

Bibliotheekbeleid 2017-2020

N

-50.000

Saldo meerjarenbegroting 2017-2019 jaarschijf 2017

V

623.100

Bijstelling i.v.m. 1e tussentijdse rapportage 2017

V

205.100

(- = Nadeel / + = Voordeel)