Mutaties per prestatiedoel

Progr. Nr

Prestatie
-doel

Onderwerpen

I/S

Lasten

Baten

Investering

1

1.2.4

Innovatie Sociaal Domein

I

-50.000

1

1.2.4

Doelgroepenvervoer

I

-65.000

1

1.2.4

Dekking budget PGB WMO begeleiding

I

65.000

1

1.2.4

Doelgroepenvervoer

S

-160.000

1

1.2.4

Dekking budget PGB WMO begeleiding

S

160.000

1

1.3.1

Uitkeringsbestand

I

-77.000

1

1.3.2

Begroting Presikhaaf

I

-345.000

1

1.3.2

Transitiekosten huidige Sociale Werkvoorziening

I

-50.000

1

1.4.1

Veilig Thuis

S

-145.000

3

3.2.1

1/2 jaar formatie tbv Next garden.

S

-48.000

4

4.2.1

ODRA

S

65.100

4

4.2.1

Romeinse archeologie Loovelden

I

-45.130

7

7.2.3

Vervangingsinvest.Civiel technische kunstwerken

I

-27.700

7

7.2.3

Meerkosten afvalstoffen

S

-76.900

8

8.1.1

Anpassing begroting explosieven opruiming

S

100.000

8

8.1.1

Bijstellen begroting 2017 VGGM (Veiligheid)

I

177.000

9

9.1.1

Grondsanering Huissen Gendt (OBR werkplaats)

I

-106.000

9

9.1.1

Formatie WI

I

-151.000

9

9.1.1

Invest.opslagmiddelen tbv reorg.archieven

I

75.800

9

9.1.1

GDI - inhuur

I

-45.000

9

9.1.1

ZGW-digit.archieven

I

-140.000

9

9.1.1

cao aanpassing

S

-290.000

9

9.1.1

Decembercirculaire

I

-85.700

9

9.1.1

Decembercirculaire

S

-140.300

Overige

I

-40.800

-46.700

Reintegratievoorzieningen

I

228.000

Reintegratievoorzieningen (ODRA)

S

-26.900

Algemene Reserve

I

345.000

Reserve Sociaal Domein

I

195.000

Reserve Egalisatieres.afvalverwerk

S

76.900

Reserve Civieltechnische kunstwerken

I

27.700

Reserve Reorganisatie gem.archieven

I

75.800

Reserve Uitvoering Nat.Uitvoeringsplan

I

45.000

Reserve Digitaliseren documenten en archieven

I

140.000

Reserve opruiming explosieven

I

-10.000

Reserve Kunst

I

14.000

Grondexploitatie Loovelden

I

31.130

Grex Next Garden ontwikkeling

S

48.000

Gemeentefonds

I

653.900

Overige dekking

S

-70.300

Totaal saldo

205.100

S

-507.400

I

712.500

(- = Nadeel / + = Voordeel)

NB.:

  • Structurele bedragen (S) worden ook in de Kadernota 2017 opgenomen.
  • Incidentele bedragen (I) hebben alleen betrekking op 2017.