Speerpunten

RealisatieBudget
9.1 Evenwichtige financiële positie
9.1.1 Sluitende meerjarenbegrotingvolgens planningpositieve afwijking
Gemeentefonds - budget neutraal + € 427.900 voordeel
De decembercirculaire 2016 aangaande het Gemeentefonds leidt tot een tweetal aanpassingen in de algemene uitkering:
1. De taakmutaties ter grootte van € 226.000 dienen verwerkt te worden in de ramingen bij de betreffende programma's. Een budgettair neutrale aanpassing dus.
2. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis en de bijstelling van de hoeveelheden leidt tot een hogere te ontvangen algemene uitkering (€ 427.900).

Advocaten-kosten bezwarencommissie personele aangelegenheden € 10.000 nadeel
Op basis van de ervaringscijfers (2015 en 2016) is het noodzakelijk om de ramingen bij te stellen. Wij verwachten dit jaar een overschrijding van € 10.000. Het budget is niet meer toereikend en zou structureel verhoogd moeten worden naar € 20.000 per jaar.

Sanering gemeentewerf Huissen en Gendt € 106.000 nadeel
Beschikbaar € 238.000,00
Ramingen Gendt en Bemmel saneringskosten € 319.000,00
Openstaande voorbereidingskosten € 25.000,00
Wettelijk (saneringsplicht) € -106.000,00
Het gebied dat gesaneerd moet worden bleek groter dan verwacht. Verder was aanvullend onderzoek nodig wegens groter zoutgehalte in de grond. Dit veroorzaakt een verwachte overschrijding van € 106.000.

Reorganisatie/digitaliseren archieven € 75.800 voordeel
In de reserve 91960522100 reorganisatie gemeentelijke archieven zit een bedrag van € 75.800.
Voor het digitaliseren van de archieven is extra opslagcapaciteit noodzakelijk. Omdat investeringen geactiveerd moeten worden, kunnen we deze niet ten laste van deze reserve brengen. We laten de reserve daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. In deze rapportage doen we een nieuw verzoek om investering t.b.v. de aanschaf van digitale opslagcapaciteit voor ditzelfde bedrag. De kapitaallasten worden vanaf 2018 in de kadernota opgenomen.

Investering voor digitale opslagmiddelen t.b.v. het digitaliseren van de archieven € 75.800 nadeel
Voor het digitaliseren van de archieven is extra opslagcapaciteit noodzakelijk. De investering hiervoor bedraagt € 109.500. Voor € 33.700 is dekking gevonden binnen het automatiseringsplan doordat zaken goedkoper zijn uitgevallen of later zijn gestart. De kapitaallasten van deze investering worden vanaf 2018 in de kadernota opgenomen.

Formatie Werk & Inkomen - budget neutraal
In 2017 zijn er incidentele en structurele formatie aangetrokken vanwege extra werkzaamheden voortkomende uit de deelname aan het Werkgever Service Punt (WSP), de stijging van het uitkeringsbestand en de komst van nieuwe doelgroepen en statushouders. De totale kosten bedragen € 337.000. Hiervan hebben we € 186.000 al kunnen dekken binnen de begroting. Het restant zijnde € 151.000 onttrekken we uit de bestemmingsreserve “Bekostiging reïntegratievoorzieningen”. Deze mutatie verloopt dus budgetneutraal.
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - Budget neutraal
In de reserve Uitvoering Nat.Uitvoeringsprogramma zit een bedrag van € 72.465
Beoogde uitgaven in 2017 is € 45.000. De beoogde uitgave is incidenteel. Dit bedrag dient uit de reserve te worden gehaald. Nu de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor Lingewaard gereed is willen we hier ook de vruchten van plukken. Dat betekent dat de beheerbestanden die in de BOR suite GBI staan worden vergeleken met de BGT zodat deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hierdoor realiseren we eenmalige opslag en meervoudig gebruik. Om dit te realiseren wordt externe expertise ingehuurd.

Zaakgericht Werken / digitaliseren archieven - Budget neutraal
In de reserve Digitalisering documenten en archieven zit een bedrag van € 393.101
Beoogde uitgaven: € 140.000 incidenteel uit de reserve halen.
We zijn volop bezig met de implementatie van Zaakgericht werken in de organisatie waarvoor we op onderdelen externe expertise inhuren. De digitalisering van de archieven is gegund in januari 2017 en is nu in de uitvoering. Ook worden consultancykosten gemaakt voor de inrichting van de digitale ontsluiting van het archief.

Beveiliging/veiligheid gemeentekantoor
In kadernota en begroting 2017 is € 100.000 gereserveerd voor de beveiliging c.q. veiligheid van en in het gemeentekantoor. De kapitaallasten die uit deze investering voortvloeien zijn opgenomen in de begroting. Verzuimd is om de investering van € 100.000 op te nemen in het uitvoeringsplan 2017 van de begroting. Daardoor is formeel nog geen krediet beschikbaar. Wij vragen u daarom nu formeel om alsnog dit krediet beschikbaar te stellen.

Kostenplaats medewerker komt terug vanuit ODRA - Budget neutraal
ODRA voerde taken uit op het gebied van duurzaamheid. Deze taken worden niet meer uitgevoerd door hen, maar door Lingewaard. De hiermee verband houdende kosten ad € 26.900 worden overgeheveld naar het personeelsbudget van Lingewaard. De mutaties van de ODRA lopen over verschillende programma, per saldo leidt dit tot een voordeel.

CAO aanpassing € 290.000 nadeel
De salarislasten voor 2017 zijn te laag begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door stijgende werkgeverspremies, met name door steeds verder stijgende pensioenpremies. Anderzijds zorgt de introductie van het individueel keuzebudget (IKB) als opvolger van het cafetariamodel voor stijgende salarislasten. In het IKB is het bovenwettelijk verlof van 14,4 uur als budget opgenomen. De verwachting is dat niet alle medewerkers dit verlof weer zullen terugkopen.
9.1.2 Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peilvolgens planningvolgens planning
9.1.3 Beheersbare schuldratiovolgens planningvolgens planning
9.2 Acceptabele lokale heffingen
9.2.1 Kostendekkendheid heffingen, rechten en legesvolgens planningpositieve afwijking
Precariobelasting
In de begroting is uitgegaan van afgerond 1.015.667 meter. Op basis van informatie van de NUON/Alliander en Vitens blijkt het aantal meters uit te komen op 1.103.963.
De meeropbrengst zal worden gereserveerd.
9.2.2 Acceptabele woonlastenvolgens planningvolgens planning
9.3 Beheersbare risico’s
9.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico’svolgens planningvolgens planning
9.3.2 Treffen beheersmaatregelenvolgens planningvolgens planning
9.3.3 Voldoende weerstandsvermogenvolgens planningvolgens planning