Mutaties reserves en voorzieningen

In dit hoofdstuk zijn de onttrekkingen en stortingen uit de reserves en voorzieningen opgenomen.

Onderwerpen

Reserve/ Voorziening

Bedrag

1

1.2.4

Innovatie Sociaal Domein

Reserve Sociaal domein

50.000

V

1

1.3.1

Uitkeringsbestand

Bekostiging reintegratievoorzieningen

77.000

V

1

1.3.2

Begroting tekort Presikhaaf

Algemene Reserve

345.000

V

1

1.4.1

Veilig Thuis

Reserve Sociaal domein

145.000

V

4

4.2.1

Romeinse archeologie Loovelden

Reserve Kunst

14.000

V

9

9.1.1

Formatie (terugkomst medew.ODRA)

Bekostiging reintegratievoorzieningen

26.900

V

7

7.1.1

Vervanging Civiel technische kunstwerken

Civieltechnische kunstwerken

27.700

V

7

7.2.3

Meerkosten afvalstoffen (mutaties res.afval)

Egalisatieres.afvalverwerk

76.900

V

8

8.1.1

Aanpassing begroting

Ontv.subsidie opruiming explosieven

-10.000

N

9

9.1.1

Formatie Werk & Inkomen

Bekostiging reintegratievoorzieningen

151.000

V

9

9.1.1

Vrijval reserve Reorganisatie gem.archieven

Alg reserve

75.800

V

9

9.1.1

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Uitvoering Nat.Uitvoeringsplan

45.000

V

9

9.1.1

Zaakgericht Werken / digitaliseren archieven

Digitaliseren documenten en archieven

140.000

V

(- = Nadeel / + = Voordeel)