Speerpunten

RealisatieBudget
7.1 Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen
7.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuurvolgens planningnegatieve afwijking
Vervanging Civiel technische kunstwerken - Budget neutraal
In 2017 worden naast de geplande vervanging van civieltechnische kunstwerken ook een aantal uitgestelde vervangingen van 2016 uitgevoerd, dit leidt tot een overschrijding van € 27.700. Het bedrag wordt gedekt uit de reserve Civiel technische kunstwerken. Het gaat dan om de bruggen aan het Blokland in Huissen en Leidijk in Bemmel.

Opbrengst reclame- uitingen €28.000 nadeel
Voor de uiting van reclame in abri’s ontvangt de gemeente een structureel bedrag. De bedoeling was om aanvullend hieraan ook op andere manieren opbrengsten uit reclame te genereren. De geactualiseerde welstandsnota waarin deze mogelijkheden worden beschreven is nog niet vastgesteld. Bijstelling van dit bedrag tot er meer duidelijkheid is over de structurele mogelijkheden om extra inkomsten te genereren is noodzakelijk
7.1.2 Onderhouden en beheren groenvolgens planningvolgens planning
7.1.3 Onderhouden en beheren gebouwenvolgens planningvolgens planning
7.2 Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu
7.2.1 Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterbergingvolgens planningvolgens planning
7.2.2 Bestrijden gladheidvolgens planningvolgens planning
7.2.3 Verwerken huishoudelijk afvalvolgens planningnegatieve afwijking
Meerkosten afvalstoffen - budget neutraal
Deze meerkosten € 76.900 worden gedekt uit de afvalstoffenheffing en bestaan uit:
€ 50.000 inzamelkosten voor plastic-/GFT-afval door forse stijging van het aanbod/ onvolkomenheden in de inzamelingssystematiek.
€ 6.100 -/- Inzameling door SUEZ vervalt, omdat dit nu door technische wijkbeheer wordt gedaan.
€ 8.000 milieustraat van Dalen om de drempel voor de inwoners te verlagen voor de inzameling en verwerking van KCA.
€ 15.000 voor inzameling en verwerking van de rest medicijnen, naalden en spuiten die nu worden ingezameld en verwerkt door apotheken in Lingewaard. (Vanuit de apotheek branche wordt geadviseerd om de kosten voorde verwerking van huishoudelijk afval niet meer alleen te dragen.)
€ 10.000 extra reiniging van verzamelcontainers restafval.
De kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve afval.

Extra aanpak zwerfafval € 27.700 voordeel
Dit betreft een subsidie tbv van de extra aanpak zwerfafval. De kosten worden dus gedekt uit deze subsidie. Dit verschil wordt verklaard doordat deze bij het opstellen van het teamplan in 2017 niet voorzien was.
7.3 Samen met bewoners leefomgeving verbeteren
7.3.1 Behandelen meldingenvolgens planningvolgens planning
7.3.2 Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door inwonersvolgens planningvolgens planning